Archive for 'ธนาคารออมสิน'

ธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน

ธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน

Share   Where : ธนาคารออมสิน Date : 8 Jul – 16 Aug 2013 Description : พบกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน ใหม่ !!! ธนาคารออมสินฉลอง 100 ปี กับดอกเบี้ยสูง 2.85 % ต่อปี และสำหรับบุคคลธรรมดาไม่หักภาษี และคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตั้งแต่วันรับฝาก ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2556 [...]

GSB – เงินฝากประจำ 99 วัน ดอกเบี้ยสูง 3.3% ต่อปี

GSB – เงินฝากประจำ 99 วัน ดอกเบี้ยสูง 3.3% ต่อปี

Share Where : ธนาคารออมสิน Date : 1 Feb – 31 Mar 2012 Description : จุดเด่นของบริการ เงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3.30% ต่อปี   วัตถุประสงค์ เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต   คุณสมบัติผู้ฝาก บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ที่มีสัญชาติไทย นิติบุคคลที่มิได้แสวงหากำไร องค์กรภาครัฐบาล – รัฐบาลกลาง รับฝากเฉพาะสถาบันการศึกษาของรัฐเท่านั้น องค์กรภาครัฐบาล – รัฐบาลท้องถิ่น องค์กรชุมชน – [...]

GSB ออมสินรวมใจ…ช่วยภัยน้ำท่วม

GSB ออมสินรวมใจ…ช่วยภัยน้ำท่วม

Share  Where : ธนาคารออมสิน Date : 1 Nov – 31 Dec 2011 Description : เงินฝากประจำ 99 วัน เงินฝากทุก 50000 บาท ธนาคารออมสินสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 99 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม [...]

เงินฝากประจำ 5 เดือน ดอกเบี้ย 3.9% ต่อปี

เงินฝากประจำ 5 เดือน ดอกเบี้ย 3.9% ต่อปี

Share Where : ธนาคารออมสิน Date : today – 31 Oct 2011 Description : ขยายช่องทางการบริหารและจัดการเงินให้คุณได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม กับการฝากเงินประจำ 5 เดือน พร้อมรับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3.90% ต่อปี จุดเด่นของบริการ เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ถอนบางส่วนไม่ได้ ต้องถอนปิดบัญชี ใช้เป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกันเงินกู้ หรือค้ำประกันบุคคลได้ วัตถุประสงค์ เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต คุณสมบัติผู้ฝาก บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 [...]

เงินฝากประจำ 99 วัน

เงินฝากประจำ 99 วัน

Share Where : Government Saving Bank Date : 15 Jun – 31 Jul 2011 Description : จุดเด่นของบริการ เงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3.65% ต่อปี   วัตถุประสงค์ เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต   คุณสมบัติผู้ฝาก บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป   จำนวนเงินฝาก – ถอนขั้นต่ำ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท [...]