AccessoriesFashionwomen

Happy Lady Month 10% By NaRaYa

IMG_0471

Where : NaRaYa ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาสนามบินดอนเมืองภายในและระหว่างประเทศ,เซ็ลทรัลลาดพร้าว)

Date : 8 สิงหา-31 สิงหา 2560

Description : ซื้อสินค้าในร้านนารายา ครบ 1,000 บาท สามารถนำใบเสร็จมาใช้เป็นส่วนลด 10% ในการซื้อในบิลถัดไป โปรโมชั่น 1 ครั้งต่อ 1 ใบเสร็จ