Home

IKEA 1st Anniversary

15 Mar 19 - 24 Mar 19 (Expired)

Description :

เงื่อนไขแคมเปญฉลองครบรอบ 1 ปี 2 สโตร์อิเกยีในประเทศไทย
โปรโมชั่นสนิค้า
1. ช้อปโซฟารุ่นใดก็ได้มูลค่ารวม 15,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! อาร์มแชร์ EKERÖ/เอียคเกเรอ  ร่วมโปรโมชั่นได้จนกว่าสินค้าจะหมด  ร่วมโปรโมชั่นได้เมื่อมียอดซื้อโซฟา 1 ตัวขึ้นไป ขั้นต่ำ 15,000 บาท/ใบเสร็จ (ไม่รวม อาร์มแชร์และโซฟาเบด)  แสดงใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ เพื่อรับของสมนาคุณหลังเคาน์เตอร์ชำระเงินชั้น 1 อิเกีย บางใหญ่หรือหลังเคาน์เตอร์ชำระเงินชั้น G อิเกีย บางนา  ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้  หากมีการนำสินค้ามาคืนเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน จะต้องคืนทั้งสินค้าทซื้อและสินค้า ที่ได้รับเป็นของแถม  แลกรับของแถมได้ภายในวันที่ซื้อเท่านั้น

2. ซื้อโต๊ะเด็ก MAMMUT/มัมมุต 1 ตัว (กลม/เหลี่ยม) รับฟรี! สตูลเด็ก MAMMUT/มัมมตุ 1 ตัว (สีใดก็ได)้  ร่วมโปรโมชั่นได้จนกว่าสินค้าจะหมด  แสดงใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ เพื่อรับของสมนาคุณหลังเคาน์เตอร์ชำระเงินชั้น 1 อิเกีย บางใหญ่หรือหลังเคาน์เตอร์ชำระเงินชั้น G อิเกีย บางนา  ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้
 หากมีการนำสินค้ามาคืนเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน จะต้องคืนทั้งสินค้าทซื้อและสินค้า ที่ได้รับเป็นของแถม
 แลกรับของแถมได้ภายในวันที่ซื้อเทา่นั้น

โปรโมชั่น IKEA FAMILY
1. สมาชิก IKEA FAMILY ช้อปที่อิเกียครบ 10,000 บาท รับฟรี บตัรของขวัญอิเกียมูลค่า 1,111 บาท  ไม่สามารถแยกหรือรวมใบเสร็จได้  สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก IKEA FAMILY และสมาชกิ 1 คน แลกรับบัตรของขวัญได้ 1 ใบ/วัน  แลกรับบัตรของขวัญอิเกียได้ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น  แสดงบัตรสมาชิก IKEA FAMILY พร้อมด้วยบัตรประชาชน และใบเสร็จรับเงิน ต้นฉบับที่จุดรับของสมนาคุณหลังเคาน์เตอร์ชำระเงนิชั้น 1 อิเกีย บางใหญ่หรือหลัง เคาน์เตอร์ชำระเงินชั้น G อิเกีย บางนา  ไม่สามารถใช้บัตรสมาชิก IKEA FAMILY และบัตรประชาชนของบุคคลอื่นแลกรับ บัตรของขวัญได้  บัตรของขวัญอิเกียหมดอายุวันท ี่31 ก.ค. 62  บัตรของขวัญอิเกียที่ได้รบัจากโปรโมชั่นนี้สามารถใช้แทนเงินสดได้ในการซื้อสนิค้า ครั้งถัดไป หากมีการคืนสนิค้าในใบเสร็จรับเงินที่แลกรับบัตรของขวัญ อิเกียขอสงวน สิทธิ์หักยอดเงินคืนทล่ีูกค้าจะได้รับตามมูลค่าบตัรของขวัญที่ออกให้แก่ลูกค้าในวันซื้อ สินค้า หรือขอคืนบัตรของขวัญ ในกรณทีี่ยงัไม่มีการใช้มูลค่าในบตัร

โปรโมชั่นอาหาร
1. ใครเกิดเดือนนี้ อิเกียขอเลี้ยง!
พิเศษ! สำหรับคนที่เกิดเดือนมีนาคม เพียงแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดนิทาง รับฟรี! คูปองเงินสดสำหรับซื้ออาหารที่ร้านอาหารอิเกียและคาเฟ่ และร้านอาหาร HEM และคาเฟ่ ที่อิเกีย บางใหญ่ มูลค่า 200 บาท
 แสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ร้านอาหารอิเกียและคาเฟ่ (และร้านอาหาร HEM และคาเฟ่ ที่อิเกีย บางใหญ่)  จำกัดการแลกรับคูปองอาหาร 1 ครงั้/คน ตลอดแคมเปญ  ใช้คูปองได้ภายในวันที่แลกรับเท่านั้น
2. โปรโมชั่นสินค้าที่มุมอาหารและขนมสวีเดน บิสกิตผสมอัลมอนด์และขิง และบิสกิตข้าวโอ๊ตผสมซินนามอน ซื้อ 1 แถม 1 (ราคาปกต ิ220 บาท)  จนกว่าสินค้าจะหมด