Electronics

Power Buy Expo 2019

POWER BUY EXPO 2019
17 May 19 - 26 May 19 (Expired)

Description :

พลาดไม่ได้กบัสินค้าทุบราคาแบบ Crazy สุดๆ
ในงาน Power Buy Expo 2019 แค่10 วนันี้เท่านัน้

ใกล้เวลาสิ้นสุดการรอคอยส าหรับงานPower Buy Expo 2019 ที่จัดโดยเพาเวอร์บาย ผู้น าธุรกิจ
ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเต็มเตรียมขนทัพสินค้าCrazy Items มา
เอาใจนักช้อปกับ Crazy Item ที่ลดราคาสุดพิเศษ จ านวนจ ากัด เฉพาะในงานเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17-26
พฤษภาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา ที่ทุกคนต้องไม่พลาด