Other

Muji Price Review

muji

Muji Price Review

MUJI
now

Description :

【Price Review】 ปรับราคาสินค้าครั้งใหม่

เราได้ตั้งเป้าที่จะปรับราคาสินค้าให้ได้มากที่สุด
เพื่อให้ได้ราคาที่จดจำได้ง่ายและง่ายต่อการซื้อ ทั้งนี้เพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้ในราคาที่คุ้มค่าที่สุด ในขณะที่เราได้พยายามค้นคว้าหากระบวนการผลิตที่น้อยลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คอยทบทวนถึงทุกขั้นตอนที่สามารถตัดทอนได้ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและต้นทุนในการผลิตแล้วจึงนำมาคืนให้แก่ลูกค้าของเรา

ตั้งแต่วันนี้ที่มูจิทุกสาขาค่ะ